Oferta şcolară a Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” Botoşani

           Seminarul nostru are următoarea ofertă şcolară pentru anul 2015 – 2016: 28 de locuri pentru clasa a IX-a - profilul Teologie pastorală (filiera vocaţională) 28 de locuri pentru clasa a IX-a - profilul Teologie patrimoniu (filiera vocaţională – clasă mixtă:  băieţi şi fete) La seminariile teologice se pot înscrie elevi ai clasei a VIII-a şi absolvenţi de gimnaziu din anii anteriori care au promovat testele naţionale / tezele unice.

 

 

Înscrierile se fac la secretariatul şcolii. Dosarul de înscriere va cuprinde: ~ Certificat de botez (ortodox) - copie ~ Certificat de naştere - copie ~ Act de identitate - copie ~ Fişă de înscriere, în original, pentru şcolile vocaţionale, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazială ~ Fişa copilului de la medicul de familie ~ Recomandarea preotului paroh

CALENDARUL ADMITERII pentru anul şcolar 2015 / 2016   

    25-26 mai 2015    Înscrierea pentru probele de aptitudini.    

    27-28 mai 2015    Desfăşurarea probelor de aptitudini.    

    01 iunie 2015        Afişarea rezultatelor parțiale la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor la probele de aptitudini,acolo unde metodologia permite acest lucru.

    02 iunie 2015        Afișarea rezultatelor finale în urma soluționării contestațiilor depuse.      

 

La seminariile teologice ortodoxe se organizează probe de aptitudini, care constă din probe orale, probe practice  şi probe scrise.

PROBELE DE APTITUDINI pentru seminariile teologice ortodoxe, SPECIALIZAREA   PASTORALĂ  sunt următoarele:

PROBE ORALE

~ Verificarea dicţiei prin rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă; ~ Verificarea aptitudinilor muzicale prin: - Intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat eşti Hristoase Dumnezeul nostru; Colinde cu conţinut religios; - Intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române; Limba noastră - Al. Cristea; Ţara Mea - D.G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Brătianu; Pui de lei - I. Brătianu) - Verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do Major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă. - Verificarea simţului ritmic. Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice. Probele orale vor fi apreciate cu calificativul Admis / Respins.

 

~ PROBĂ SCRISĂ  Lucrare scrisă, cu durată de doua ore, la Religie

~Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VII-a – a VIII-a. Lucrarea scrisă se apreciază cu note de la 1 la 10.

Subiecte pentru lucrarea scrisă:

Clasa a VII a

1.  Dumnezeu Creatorul –  zilele creaţiei, crearea omului.Învăţături dogmatice şi morale.

2.  Fericirile – enumerarea şi explicarea lor

3.  Sărbători în cinstea Maicii Domnului

4.  Postul – împărţire şi importanţă

5.  Sărbătorile Sfinţilor îngeri şi ale Sfintei Cruci

Clasa a VIII a

1. Dumnezeu Mântuitorul

2. Dumnezeu Sfinţitorul

3. Dumnezeu Judecătorul

4. Vindecarea slăbănogului din Capernaum – relatarea pildei şi învăţături desprinse din ea

5. Sfânta Liturghie - generalităţi

Bibliografie:

1. Mica Biblie

2. C. Muha, Religie creştin ortodoxă. Caiet pentru elevi, cadre didactice si părinţi, clasa a VII-a şi clasa a VIII-a,Ed. „Sf. Mina” Iaşi, 2007

Proba scrisă va cuprinde două teme din cele menţionate mai sus cu pondere egală pentru nota finală.

PROBELE DE APTITUDINI pentru seminariile teologice ortodoxe, SPECIALIZAREA PATRIMONIU sunt următoarele:

- PROBA SCRISĂ de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă, după tematica menţionată mai sus la specializarea pastorală 

PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor la studiul formelor, desen după natură, evaluată cu notă; 

PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor la studiul culorii si compoziţie plastică, evaluată cu notă.

Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitu¬dinilor artistice sunt cele din programa şcolară de educaţie plastică pentru gimnaziu.

NOTĂ:

Până la sfârşitul timpului de elaborare a fiecărei lucrări scrise, comisia afişează baremul de corectare.

Probele scrise şi cele practice sunt evaluate cu note.

Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6.00. Candidaţii care la proba orală obţin calificativul respins nu mai susţin proba scrisă.

La probele orale şi practice nu se admit contestaţii. La proba scrisă, se admit contestaţii. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + 3 MA) : 4. = MFA unde: APT = media aritmetică a notelor obţinute la probele de aptitudini, calculată cu două  zecimale, fără rotunjire; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere. Media finală de admitere este minim 6.00. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face după media obţinută la testele naţionale. Dacă egalitatea persistă, departajarea se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini. Media finală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi participă la repartizarea computerizată în licee.

IMPORTANT!!!

DUPĂ TERMINAREA  STUDIILOR  ŞI PROMOVAREA EXAMENULUI DE BACALUREAT ABSOLVENŢII SEMINARULUI  SE POT ÎNSCRIE LA ORICE FACULTATE, INDIFERENT DE PROFIL (PATRIMONIU,PASTORALĂ,ISTORIE, FILOZOFIE, ARHITECTURĂ, ACADEMIA DE POLIŢIE, Ş.A.) ŞI SE POT ANGAJA, URMARE A PROMOVĂRII EXAMENULUI DE COMPETENŢE PROFESIONALE.

 

Contact

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe" Botoșani

Adresa: Str. Prieteniei nr. 2, Botoșani 710077, România
Tel/Fax: 0231 581 773

Email: seminarul_bt@yahoo.com
Web:  www.seminarulbotosani.ro

 

Sait realizat de DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei și Bucovinei | © 2012 seminarulbotosani.ro