Oferta scolară

www.seminarulbotosani.ro tel. 0231 581773     
   Oferta şcolară a Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” Botoşani

Seminarul nostru are următoarea ofertă şcolară pentru anul 2022 – 2023:
I. FILIERA VOCAŢIONALĂ
• 24 de locuri pentru clasa a IX-a - profilul Teologie pastorală
• 24 de locuri pentru clasa a IX-a - profilul Teologie patrimoniu – clasă mixtă: băieţi şi fete)
La seminariile teologice se pot înscrie elevi ai clasei a VIII-a şi absol¬venţi de gimnaziu din anii anteriori care au promovat testele naţio¬nale / tezele unice.
Înscrierile se fac la secretariatul şcolii. Dosarul de înscriere va cuprinde:
a) certificatul de Botez (ortodox) -  copie;
b) cerere de însriere
c) certificat naștere – copie;
d) C.I. părinți – copie;
e) fişa medicală (original)a candidatului;
f) anexa la fișa de înscriere, urmând ca ulterior să aducă fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazială;
g) recomandarea Consiliului parohial;
h) binecuvântarea Chiriarhului locului.
Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.
II. FILIERA TEHNOLOGICĂ
• 26 de locuri pentru clasa a IX-a- profilul Științe sociale – admitere computerizată
CALENDARUL ADMITERII – filiera vocațională
pentru anul şcolar 2022- 2023
Sesiunea I – mai 2022 Sesiune II – iulie 2022
16-17 mai 2022 Înscrierea pentru probele de aptitudini.
18-20 mai 2022 Desfăşurarea probelor de aptitudini.
23 mai 2022 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.
27 mai 2022 Afişarea rezultatelor finale în urma contestaţiilor la probele de aptitudini. 26 iulie 2022 Înscrierea pentru probele de aptitudini.
27-28 iulie 2022 Desfăşurarea probelor de aptitudini.
28 iulie 2022 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.
29 iulie 2022 Afişarea rezultatelor finale în urma contestaţiilor la probele de aptitudini.
         La seminariile teologice ortodoxe evaluarea  aptitudinilor constă din: probe orale, probe practice şi probe scrise.
PROBELE DE APTITUDINI pentru seminariile teologice ortodoxe, SPECIALIZAREA   PASTORALĂ  sunt următoarele:

PROBE ORALE
 Verificarea dicţiei prin rostirea uneia din rugăciunile: „Împărate ceresc…”, „Preasfântă Treime…”, „Tatăl nostru…”, Psalmul 50, Crezul, „Cuvine-se cu adevărat…”, „Apărătoare Doamnă…”;
 Verificarea aptitudinilor muzicale prin:
- Intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: „Sfinte Dumnezeule…”; „Cu noi este Dumnezeu…”; „Doamne al puterilor…”; Troparul Învierii; „Tatăl nostru…”; Colinde cu conţinut religios;
- Intonarea unui cântec patriotic („Deşteaptă-te române..”; „Limba noastră…” - Al. Cristea; „Ţara mea” - D.G. Chiriac; „Imnul eroilor..” - I. Brătianu; „Pui de lei…” - I. Brătianu)
- Verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do Major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă.
- Verificarea simţului ritmic.

Notă: Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.
        Probele orale vor fi apreciate cu calificativul Admis / Respins.
PROBĂ SCRISĂ
Lucrare scrisă, cu durată de 2 (două) ore, la Religie
Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a V-a – a VIII-a. Lucrarea scrisă se apreciază cu note de la 1 la 10.
1. Decalogul: importanţa lui în viaţa omului- clasa a V-a;
2. Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine - clasa a VI-a;
3. Rugăciunea „Tatăl nostru” - clasa a VI-a;
4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor - clasa a VI-a;
5. Biserica - lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului - clasa a VII-a;
6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii - clasa a VIII-a;
7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii - clasa a VIII-a.

Bibliografie:
1. Mica Biblie
2. Camelia Muha, Religie creştin ortodoxă. Caiet pentru elevi  clasa a V-a – cl. a VIII-a  ed. a 2-a revizuită 2012 şi clasa a VIII-a, 2009, ambele Ed. „Sf. Mina”, Iaşi.
3. Învățătura de credință ortodoxă, Editura TRINITAS, Iași 2000.
Proba scrisă va cuprinde două teme din cele menţionate mai sus cu pondere egală pentru nota finală.
PROBELE DE APTITUDINI pentru seminariile teologice ortodoxe, SPECIALIZAREA PATRIMONIU sunt următoarele:
Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitu¬dinilor artistice sunt cele din programa şcolară de educaţie plastică pentru gimnaziu.
NOTĂ:
• La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenții de gimnaziu  care au media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.
• Până la sfârşitul timpului de elaborare a fiecărei lucrări scrise, comisia afişează baremul de corectare.
• Probele scrise şi cele practice sunt evaluate cu note. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 7.00. Candidaţii care la proba orală obţin calificativul „respins”,  nu mai susţin proba scrisă.
• La probele orale şi practice nu se admit contestaţii. Contestaţiile se admit doar la proba scrisă.
Nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoştinţelor religioase (VCR) constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).
• Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).
• Pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural examenul de admitere va cuprinde şi o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie, care va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde trei lucrări (motive decorative – desen+culoare) ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de religie/profesorul de educaţie plastică/directorul şcolii de unde provine candidatul. La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:
     -APT = (VCR + VA)/2, unde:
- VCR = nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor religioase şi constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V - VIII;
- VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie.
Tel. 0231 581773

Contact

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe" Botoșani

Adresa: Str. Prieteniei nr. 2, Botoșani 710077, România
Tel/Fax: 0231 581 773

Email: seminarul_bt@yahoo.com
Web:  www.seminarulbotosani.ro

 

Sait realizat de DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei și Bucovinei | © 2012 seminarulbotosani.ro