Te invităm să faci parte din echipa Seminarului Teologic Liceal „Sf. Gheorghe”, Botoșani

 Oferta şcolară a Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” Botoşani

Seminarul nostru are următoarea ofertă şcolară pentru anul 2021 – 2022:
28 de locuri pentru clasa a IX-a - profilul Teologie pastorală (filiera vocaţională)
28 de locuri pentru clasa a IX-a - profilul Teologie patrimoniu (filiera vocaţională – clasă mixtă: 
băieţi şi fete)

La seminariile teologice se pot înscrie elevi ai clasei a VIII-a şi absol¬venţi de gimnaziu din anii anteriori care au promovat testele naţionale / tezele unice.
Înscrierile se fac la secretariatul şcolii  sau ON-LINE. Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • cerere de înscriere (se descarcă din atașament)
  • anexa la fișa de înscriere - original;
  • certificat de naştere/ și carte de identitate a candidatului – original şi copie;
  • carte de identitate a părinților/tutore - copie
  • fişa medicală - original;
  • declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte (Regulamentul poate fi consultat pe site-ul Seminarului)-se descarcă din atașament;
  • adeverință/certificat de botez ortodox - copie ;
  • recomandarea consiliului parohial/preotului ;
  • binecuvântare de la Arhiepiscopia Iașilor - se descarcă cererea  din atașament;;
  • foaie matricola clasele V-VIII cu mediile la toate materiile de studiu (media generala pe V-VIII trebuie sa fie minim 7,00 si media la purtare minim 9,00 pe fiecare an de gimnaziu)

Pentru înscrierea ON-LINE:  Documentele vor fi scanate într-un singur document pdf  și va fi denumit cu numele și prenumele candidatului și școala/localitatea de unde provine (ex: nume și prenume elev_Scoala nr. ........)

CALENDARUL ADMITERII
pentru anul şcolar 2021 - 2022

07-14 iunie 2021 - Eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la şcoala de provenienţă; 
07-14 iunie 2021 - Înscrierea pentru probele de aptitudini;
15-17 iunie 2021 - Desfăşurarea probelor de aptitudini;
      18 iunie 2021 - Afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini.
   
      La seminariile teologice ortodoxe, în condițiile de pandemie, evaluarea  aptitudinilor constă din:

    -VCR - verificarea cunoştinţelor religioase, care va fi făcută prin ECHIVALAREA mediei aritmetice a
mediilor anuale la disciplina Religie din clasele a V - VIII, calculată cu două zecimale, fără rotunjire

    -PROBĂ ORALĂ ( interviu on-line)

PROBE ORALE pentru Seminariile Teologice Ortodoxe, sunt următoarele:

-SPECIALIZAREA   PASTORALĂ  (on-line)

 Verificarea dicţiei prin rostirea uneia din rugăciunile: „Împărate ceresc…”, „Preasfântă Treime…”, „Tatăl nostru…”, Psalmul 50, Crezul, „Cuvine-se cu adevărat…”, „Apărătoare Doamnă…”;
 Verificarea aptitudinilor muzicale prin:
- Intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: „Sfinte Dumnezeule…”; „Cu noi este Dumnezeu…”; „Doamne al puterilor…”; Troparul Învierii; „Tatăl nostru…”; Troparul Rusaliilor; „Fie numele Domnului binecuvântat…”; „Binecuvântat eşti Hristoase Dumnezeul nostru…”; Colinde cu conţinut religios;
- Intonarea unui cântec patriotic („Deşteaptă-te române..”; „Limba noastră…” - Al. Cristea; „Ţara mea” - D.G. Chiriac; „Imnul eroilor..” - I. Brătianu; „Pui de lei…” - I. Brătianu)
- Verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do Major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă.
- Verificarea simţului ritmic.

Notă: Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.
          Probele orale vor fi apreciate cu calificativul Admis / Respins.

SPECIALIZAREA   PATRIMONIU (on-line)

-Probă de verificare a aptitudinilor la studiul formelor, desen după natură, evaluată cu notă;
-Probă de verificare a aptitudinilor la studiul culorii si compoziţie plastică, evaluată cu notă.

Probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea
cromatică în compoziţie, va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde
trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de Religie/profesorul de
Educaţie plastică/directorul şcolii de unde provine candidatul. La această specializare, nota finală
la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:
APT = (VCR + VA) / 2, unde:
- VCR = media de la verificarea cunoştinţelor religioase, care va rezulta din media aritmetică a
mediilor anuale la disciplina Religie din clasele a V - VIII, calculată cu două zecimale, fără
rotunjire;
Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa şcolară de educaţie plastică pentru gimnaziu.

Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi participă la repartizarea computerizată în licee.

 

IMPORTANT!!!
DUPĂ TERMINAREA  STUDIILOR  ŞI PROMOVAREA EXAMENULUI DE BACALUREAT ABSOLVENŢII SEMINARULUI  SE POT ÎNSCRIE LA ORICE FACULTATE, INDIFERENT DE PROFIL (PATRIMONIU, PASTORALĂ, ISTORIE, FILOSOFIE, ARHITECTURĂ, ACADEMIA DE POLIŢIE, Ş.A.) ŞI SE POT ANGAJA, URMARE A PROMOVĂRII EXAMENULUI DE COMPETENŢE PROFESIONALE.

Contact

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sfântul Gheorghe" Botoșani

Adresa: Str. Prieteniei nr. 2, Botoșani 710077, România
Tel/Fax: 0231 581 773

Email: seminarul_bt@yahoo.com
Web:  www.seminarulbotosani.ro

 

Sait realizat de DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei și Bucovinei | © 2012 seminarulbotosani.ro